جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پزشکی منتشر شد

به گزارش مجله زیتوا، مرکز سنجش و آموزش پزشکی جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پزشکی سال 1400- 1399 را منتشر کرد.

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، اسـامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400- 1399 اعلام شد.

کلیه پذیرفته شدگان لازم است جھت اطلاع از زمـان، مکـان و نحـوه ثبـت نـام بـه سـامانه اینترنتی دانشگاه پذیرفته شده مراجعه نمایند. عدم ثبت نام ھر یک از پذیرفته شـدگان در تـاریخ ھـای مقـرر بـه منزله انصراف بوده و ھیچگونه درخواستی در این مورد پذیرفته نخواھد شد.

زمان آغاز تحصیل توسط دانشگاه پذیرنده معین خواھد شد. کلیه ضوابط آزمون دفترچه ھای راھنمای ثبت نـام و انتخـاب رشـته محـل و اطلاعیـه ھـا بـرای ایـن مرحله نیز جاری است.

بر اساس آئـین نامـه آموزشـی دوره ھـای کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ھر گونه انتقال، تغییـر رشـته و یـا جابجـایی محـل تحصـیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است؛ بنابراین با توجه بـه اینکـه محـل پـذیرش را خـود فـرد و بـا آگاھی کامل مشخص نموده، لذا ھیچگونه تغییر در محل پذیرش انجام نخواھد گرفت.

داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بھداشت و درمان در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علـوم یـا سایر مراکز نیز پذیرفته شده اند ملزم بـه ثبـت نـام در یکـی از دو محـل هستند و در صـورت محـرز شدن ثبت نام در ھر دو محل، قبولی آنھا در رشته ھـای مربـوط بـه وزارت بھداشـت در ھـر مرحلـه از تحصیل کان لم یکن تلقی می گردد.

مدارک مورد احتیاج جھت ثبت نام

مدارک ثبت نام مـورد نیـاز باید بـه دانشـگاه محـل پـذیرش ارائـه شـود و ایـن مـدارک توسـط دانشگاه، مورد آنالیز قرار خواھد گرفت. درصورت محرز شـدن الـف- عـدم رعایـت ضـوابط و مقـررات توسط داوطلب، ب- واجد شرایط نبودن فرد جھت شـرکت و پـذیرش در آزمـون و رشـته مربوطـه، ج - مغایرت و عدم صحت مدارک، د- مغایرت اطلاعات اعلام شده، از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمـل آمده و ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات ھئیت بدوی رسیدگی بـه تخلفـات در آزمون ھـا بـا داوطلـب برخورد خواھد شد.

مدارک اولی های که باید توسط پذیرفته شده سھیمه آزاد ارائه گردد

6 قطعه عکس 4*3 تھیه شده در امسال، کپی از کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات)، اصل وکپی دانشنامه کارشناسی و ریـز نمـرات و یـا مـدرکی کـه نشـان دھنـده فراغـت از تحصـیل باشد. لازم به ذکـر اسـت دانشـجویان نیمسـال آخـر تحصـیلی باید تـا تـاریخ 30 مهر 99 فـارغ التحصیل شده باشند. بدیھی است در صـورت عـدم فراغـت از تحصـیل مسـئولیت عواقـب بعـدی بعھـده دانشجو خواھد بود. درصورت وجود این موارد، از ثبت نام فرد جلوگیری به عمل خواھد آمد و مشمول محرومیت یکساله خواھند شد.

مدارک و مستندات 2 سال سابقه کار بالینی حداکثر تا تاریخ 31 شهریور ماه 99 با مدرک کارشناسی (سـابقه کـار قبـل

از اتمام دوره کارشناسی قابل قبول نیست) برای کلیه پذیرفتـه شـدگان رشـته ھـای: مـدیریت پرسـتاری، پرستاری مراقبت ھای ویژه، پرستاری مراقبت ھای ویژه نوزادان، پرستاری اورژانس لازم است.

مدارک مورد احتیاج برای سھمیه رزمندگان

اصل وکپی مدارک نشان دھنده شرایط داوطلب جھت استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران درصورتیکه در ھرمرحله قبل از یا حین یا بعد از تحصیل معین شـود فـرد پذیرفتـه شده با استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران، واجد شرایط نبوده، ضمن لغو قبولی، طبق ضـوابط عمل خواھد شد.

مدارک مورد احتیاج برای پذیرفته شدگان دانشگاه ھای علوم پزشکی بقیه الله و ارتش

پذیرفته شدگان این 2 دانشگاه دقت نمایند که با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راھنمـای ثبـت نـام و انتخاب رشته محل باید دارای شرایط پـذیرش در آن دانشـگاه باشـند. لـذا پـذیرش ایـن افـراد به صورت مشروط بوده و در صورت عـدم احـراز شـرایط و ھمچنـین اعـلام آن دانشـگاه، بـه دلیـل عـدم رعایت ضوابط، پذیرش این افراد لغو خواھد شد.

اصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشاندھنده شرایط استخدام (رسمی، پایور) است. مـدرک ارائه شده باید در سال 98 صادر شده باشد علاوه بر مدارک بالا از جمله مدارکی محسوب می گردد که پذیرفته شدگان باید ارائه نمایند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 10 اسفند 1399 بروزرسانی: 10 اسفند 1399 گردآورنده: zeetova.ir شناسه مطلب: 1189

به "جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پزشکی منتشر شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پزشکی منتشر شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید